Definitely the origin of the mask.

Definitely the origin of the mask.

Sadist Morgan really grew on me

Sadist Morgan really grew on me

CUDDLE FUDDLE by DEDDY